امروز شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ العربی

تنظیمات شیر کنترل های BLAIN آلمان

کلیه شیرکنترل هايEV   با بار کم شروع بکار میکنند و میتوانند با اتصال مستقیم یا به صورت ستاره مثلث راه اندازي شوند.

شیرهاي BLAIN    درکارخانه تنظیم و آماده براي کار میشوند و چنانچه لازم باشد تنظیم مجدد آنها بسیار آسان است.

ماکزیمم درجه حرارت روغن 70 درجه سانتیگراد میباشد.

تنظیم شیرکنترل هاي EV 100 باید زمانی که غلظت روغن بالاست (سرد) و کابین خالی است انجام شود. در زمان تنظیم شیر،  غلظت روغن بایستی 33 Up to 152 cST mm2   باشد.

ابزارهاي لازم جهت تنظیم شیر:

-1 آچار آلن سایز mm8

-2 آچار آلن سایزmm5

-3 آچار آلن سایز mm3

-4 آچار تخت سایز mm17

براي حرکت رو به بالا و یا پایین، هر شیر جداگانه تنظیم میشود.

الف – تنظیم حرکت رو به بالا  Adjustments UP

این 5 مرحله مربوط به حرکت رو به بالا میباشد.

Bypass

UP Acceleration

UP Deceleration

UP Leveling Stop

UP Stop

-1 شیر شماره (1)  Bypass :

وقتی که پمپ شروع به کار میکند Solenoid A , B تحریک میشوند و کابین بدون بار 1 تا 2 ثانیه قبل از حرکت به طرف بالا در جاي

خود می ایستد. مدت زمان تأخیر بستگی به تنظیم شیر ( 1) دارد. اگر شیر ( 1) را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیم زمان تأخیر کم

و در جهت عکس، زیاد میشود.

تذکر مهم: در حرکت رو به بالا شیر شماره ( 1) باید قبل از شیرهاي دیگر تنظیم شود.

2 شیر شماره (2 UP Acceleration (:شتاب تند شونده به طرف بالا

زمانی که پمپ شروع بکار کند و Solenoid A , B تحریک شوند کابین به طرف بالا شتاب خواهد گرفت حال اگر شیر ( 2) را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیم این شتاب ملایمتر و در جهت عکس، تندتر میشود.

  -3 شیر شماره) 3 UP Deceleration(:شتاب کند شونده به طرف بالا

زمانی که Solenoid B غیرفعال و Solenoid A هنوز فعال است ( تغییر سرعت از اول به دوم) با تنظیم شیر ( 3) در جهت عقربه هاي ساعت، شتاب کندشونده ملایمتر میشود و در جهت عکس، تندتر میگردد.

UP Leveling -4 :تراز کردن موقع حرکت به طرف بالا (سرعت دوم)

همانند بند ( 3) زمانی که Solenoid A فعال و Solenoid B غیر فعال است کابین در حال تراز شدن میباشد که با تنظیم شیر ( 4) در

جهت عقربه هاي ساعت، ملایمتر و در جهت عکس، سریعتر تراز میشود.

UP Stop-5: (توقف موقع حرکت به طرف بالا) در سر طبقه

زمانی که Solenoid A , B هردو غیر فعال میباشند ولی پمپ حدوداً½ ثانیه بیشتر در حال کار است تا کابین نرم و ملایم بایستد.

این عمل با تنظیم شیر ( 5) صورت میگیرد که اگر در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیم ملایمتر و در جهت عکس، سریعتر توقف میکند.

شیرRelief valve – (s) :

اگر شیر s باز باشد روغن به داخل تانک برمی گردد. چنانچه آن را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیم فشار روغن زیاد و در جهت عکس، کم میشود یعنی روغن به داخل تانک برگشت میکند.

تذکر بسیار مهم:

زمانی که شیر( S) Relief valve – در حال تنظیم و پمپ در حال کار است اصلاً نباید شیر اصلی (Shut off valve)

را یک دفعه و سریع ببندیم.

 

ب- تنظیم حرکت رو به پایین: Adjustments Down

این 4 مرحله مربوط به حرکت رو به پایین میباشد.

Down Acceleration – 6

Down Full Speed– 7

Down Deceleration– 8

Down Leveling Stop– 9

-6 شیر شماره ( 6 ) Down Acceleration : (شتاب تند شونده به طرف پایین)

زمانی که Solenoid C,D فعال هستند و کابین به طرف پایین در حال حرکت میباشد با توجه به تنظیم شیر ( 6) در جهت عقربه هاي ساعت، حرکت رو به پایین، آهسته و نرم میشود و درجهت عکس، سریعتر می گردد.

7 شیر شماره ( 7) Down Speed (سرعت رو به پایین)

زمانی که Solenoid C,D همانند بند ( 6) فعال هستند حداکثر سرعت به طرف پایین کابین بستگی به تنظیم شیر ( 7) دارد. چنانچه به طرف عقربه هاي ساعت بچرخانیم کابین با سرعت کمتري به طرف پایین حرکت میکند و چنانچه درجهت عکس بچرخانیم سرعت بیشتر خواهد شد.

-8 شیر شماره ( 8) Down Deceleration: (شتاب کند شونده به طرف پایین)

زمانی که Solenoid Cفعال نیست و Solenoid D فعال است (تغییر سرعت از اول به دوم) سرعت حرکت کابین به طرف پایین بستگی به تنظیم شیر( 8) دارد اگر آن را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیم شتاب کندشونده، ملایمتر میشود و در جهت عکس، سریعتر میگردد.

9 شیر شماره( 9): Down Leveling( تراز کردن موقع حرکت به طرف پایین)

همانند بند ( 8) وقتی Solenoid C غیرفعال و Solenoid D فعال است کابین در حالت تراز قرار میگیرد و با تنظیم شیر ( 9) در جهت عقربه هاي ساعت، سرعت تراز، ملایمتر و در جهت عکس، سریعتر میشود.

Down Stop: (توقف موقع حرکت به طرف پایین) در این حالت Solenoid C,D هر دو غیرفعالند و آسانسور طبق تنظیمی که روي

شیر ( 8) صورت گرفته توقف میکند و نیازي به تنظیم بیشتر نیست.

 

شیر ایمنی (راپچر والو) :

شیر ایمنی (راپچر والو) در دو سایز” ½1 و ”  ¾  در کارخانه گروه صنعتی آبان تولید میشود و براي آسانسورهاي هیدرولیک

بکار میرود. شیر ایمنی تا 5 برابر maximum static pressure مقاومت دارد و تغییر شکل نمیدهد( bar 300یا psi3260 )

و هنگامی عمل میکند که سرعت رو به پایین بیشتر از حد مجاز شود.

Valve Selection

تنظیمات شیر کنترل های BLAIN آلمان

Weight(kg)

R

Ch3

Ch2

Ch1

ØD

C

B

A

Valve Type

2,100

¾”

7,5

35

17,5

¾”

25

165

55

“¾ ABAN-LIFT

4,250

“½1

7,5

35

17,5

“½1

38

200

60

“½1 ABAN-LIFT

  

مراحل تست راپچر والو: (براي شیر کنترل 100( Blain EV

1 -کابین آسانسور را با بار اسمی آن به بالاترین طبقه حرکت دهید.

2- پیچ شمارة 6 و 7 را باز کنید و آسانسور را به طرف پایین ترین حرکت دهید.

3-  وقتی که سرعت کابین با شدت جریان شیر مطابقت میکند شیر بسته میشود و آسانسور می ایستد.

اگر شیر راپچر والو عمل نکند موارد زیر را انجام دهید:

1-  کلاهک شمارة 1 را باز کنید.

2- مهرة شمارة 3 را شل کنید.

3- پیچ تنظیم شمارة 2 را یک دور ببندید

4-  همان مراحل تست راپچر والو بالا را تکرار کنید تا راپچر والو عمل نماید.

کنترل نهایی: (بعد از تستهاي فوق)

1-       پیچ شمارة 6 و 7 را تنظیم کنید تا زمانی که مطمئن شوید که در سرعت نرمال رو به پایین، شیر راپچر والو درگیر نمیشود.

2-       بعد از تنظیم کردن فاصلۀ واقعی x  را اندازه بگیرید، از روي شکل منحنی شدت جریان راهاندازي را بخوانید. (براي مطابقت با شیر راپچر والو)

3-      کلاهک محافظ ( 1) را بگذارید.

 سوییچ قطع کن فشار(Pressure Switch)

تذکر بسیار مهم: این فشار شکن در کارخانه تنظیم شده و نباید تنظیمات آن تغییر یابد.                                                                 براي بستن سر سیمها:

سیم شماره 1 : ورودي برق                   جلوي کنتاکتور اصلی بسته میشوند.

 

سیم شماره 2 : خروجی برق

سیم شماره 3 : ارت

سیم شماره 4 : هشدار                                                                                                                                            زمانی که فشار از حد نرمال بالاتر رود سوییچ قطع کن فشار عمل مینماید. با برداشتن درپوش سوییچ قطع کن فشار(Pressure Switch) ، پیچ تنظیم را مشاهده خواهید کرد. لطفاً تصویر پیوست را ببینید.

اگر میخواهید قطع کن فشار را براي مقدار فشار خاصی تنظیم کنید میتوانید به روش زیر عمل نمایید:

شیرگازي (ball valve) بین شیر و سیلندر را ببندید. موتور/ پمپ را استارت کنید. فشار لازم را با شیرفشارشکن(valve  relief)

ایجاد کنید. سپس پیچ تنظیمِ سوییچ قطع کن فشار  (Pressure Switch) را تا موقعی که عمل کند بچرخانید. حالا سوییچ قطع کن فشار(Pressure Switch) با آن مقدار فشار خاص تنظیم میشود. فراموش نکنید که شیر فشارشکن (relief valve) را براي شیري که قبل از شروع این دستورالعمل تنظیم شد تنظیم نمایید.

اطلاعات فنی:

حداکثر ولتاژ 
A/250 V~                     : (Max. V.)
4

عایق: (Insulation)                                    IP65

پسماند مغناطیسی (Hysteresis) :             % 30 -10                              مقاومتی             (resistive) A 0.2

ظرفیت الکتریکی((Electrical Rating : 220 V~                                     القایی(inductive)               A 1.0

                                                                                                      

تذکرات :

1-  حتماً باید چاه ارت وجود داشته باشد.

2-  هنگام جوشکاري هر قسمت، انبر جوشکاري را فقط به همان قسمت اتصال دهید. مثلاً هنگام جوشکاري بر روي کارسلینگ،

انبر جوشکاري را فقط به بدنه کارسلینگ اتصال دهید.

 3-در سیستمهاي دو استیج و سه استیج، آسانسور نباید قبل از نصب دستک Guide Yoke)) راه اندازي شود.

ارتباط با ما

دفتر مرکزی :

تلفن : 32227036-031

فکس : 89776407 - 021

مدیر بازرگانی : 09134895891

ارتباط با ما
دریافت مشاوره رایگان

دریافت مشاوره رایگان

 

 جهت کسب مشاوره رایگان در مورد هرکدام از محصولات سایت کافی است فرم زیر را تکمیل نمایید.

هرگونه پیشنهاد جدید کاری و یا در خواست محصولی غیر از محصولات موجود در سایت نیز با تکمیل فرم زیر قابل بررسی میباشد.

کارشناسان ما ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت

منتظر شما هستیم

با سپاس

03132227036

نام و نام خانوادگی * :

شماره تماس * :

متن پیام: